Αρχιτεκτονική συστήματος

Αρχιτεκτονική συστήματος


Το
ULTIMA-1 διαβάζει αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα που μπορεί να προέρχονται από 3 διαφορετικές πηγές:

 1. Αισθητήρια απ’ ευθείας συνδεδεμένα στο σύστημα
  1. Σε αναλογική είσοδο: Αναλογικό δεδομένο
  2. Σε ψηφιακή είσοδο με επαφή: Ψηφιακό δεδομένο
  3. Σε ψηφιακή είσοδο με γεννήτρια παλμών: Αναλογικό δεδομένο
  4. Σε ψηφιακή είσοδο με γεννήτρια συχνοτήτων: Αναλογικό δεδομένο
 2. Ενσωματωμένα αισθητήρια:
  1. Αισθητήριο θερμοκρασίας: Αναλογικό δεδομένο
  2. Κατάστασης τροφοδοσίας του συστήματος:  Ψηφιακό δεδομένο
 3. Συσκευές και συστήματα που παρακολουθούν αναλογικά ή/και ψηφιακά δεδομένα και παρέχουν τις ενδείξεις αυτών μέσω πρωτοκόλλου Modbus. Το ULTIMA-1 διαθέτει συνολικά έως και 50 εικονικές εισόδους Modbus όπου αυτές μπορούν να αντιστοιχηθούν όλες σε αναλογικά δεδομένα, όλες σε ψηφιακά δεδομένα ή οποιασδήποτε συνδυασμός αυτών
  1. Αναλογικό δεδομένο από Input register ή Holding register. Υποστηρίζονται οι παρακάτω μορφές

                                                               i.      8-bit unsigned/signed integer

                                                             ii.      16-bit unsigned/signed integer

                                                            iii.      32-bit unsigned/signed integer

                                                            iv.      32-bit IEEE-754 floating point

                                                              v.      64-bit IEEE-754 floating point

  1. Ψηφιακό δεδομένο από Input status ή Coil status

Η αρχιτεκτονική λειτουργίας του συστήματος ULTIMA-1 έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Δέχεται αναλογικά δεδομένα και διορθώνει την ένδειξη τους βάση σημείων βαθμονόμησης εφόσον είναι επιθυμητό. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται από:
  • Αισθητήρια απ’ ευθείας συνδεδεμένα στο σύστημα
  • Ενσωματωμένα αναλογικά αισθητήρια
  • Εικονικές αναλογικές εισόδους Modbus
 • Δέχεται ψηφιακά δεδομένα και εφαρμόζει αναστροφή της κατάστασης εφόσον είναι επιθυμητό. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται από:
  • Αισθητήρια απ’ ευθείας συνδεδεμένα στο σύστημα
  • Ενσωματωμένα ψηφιακά αισθητήρια
  • Εικονικές ψηφιακές εισόδους Modbus
 • Διαχειρίζεται έως και 50 κανάλια
 • Ένα κανάλι αναλογικού τύπου μπορεί να παίρνει την τιμή του από:
  • Ένα αναλογικό δεδομένο
   • Αισθητήριο απ’ ευθείας συνδεδεμένο στο σύστημα
   • Ενσωματωμένο αναλογικό αισθητήριο
   • Εικονική αναλογική είσοδο Modbus
  • Συνάρτηση με αναλογικό αποτέλεσμα τις οποίας παράγοντες αποτελούν αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα από αισθητήρια απ’ ευθείας συνδεδεμένο στο σύστημα, ενσωματωμένα αισθητήρια και εικονικές εισόδους Modbus
 • Ένα κανάλι ψηφιακού τύπου μπορεί να παίρνει την τιμή του από:
  • Ένα ψηφιακό δεδομένο
   • Αισθητήριο απ’ ευθείας συνδεδεμένο στο σύστημα
   • Ενσωματωμένο ψηφιακό αισθητήριο
   • Εικονική ψηφιακή είσοδο Modbus
  • Συνάρτηση με ψηφιακό αποτέλεσμα τις οποίας παράγοντες αποτελούν αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα από αισθητήρια απ’ ευθείας συνδεδεμένο στο σύστημα, ενσωματωμένα αισθητήρια και εικονικές εισόδους Modbus
 • Τα αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε κανάλι, όπως π.χ. στο παρακάτω σενάριο
  • Κανάλι 1, αναλογικός τύπος, προέλευση τιμής από αναλογικό δεδομένο αισθητηρίου πίεσης 4-20mA συνδεδεμένο στην είσοδο AIN1 της κεντρικής μονάδος ULTIMA-1. Παρακολούθηση απόλυτης πίεσης «Α»
  • Κανάλι 2, αναλογικός τύπος, προέλευση τιμής από αναλογικό δεδομένο αισθητηρίου πίεσης 4-20mA συνδεδεμένο στην είσοδο AIN2 της κεντρικής μονάδος ULTIMA-1. Παρακολούθηση απόλυτης πίεσης «Β»
  • Κανάλι 3, αναλογικός τύπος, προέλευση τιμής από συνάρτηση με αναλογικό αποτέλεσμα Value = AIN1 – AIN2. Παρακολούθηση διαφορικής πίεσης «Α - Β»
 • Η διαχείριση των καναλιών στηρίζεται σε παραμέτρους, ανάλογα με τον τύπου του καναλιού αναλογικό ή ψηφιακό, οι οποίες είναι ξεχωριστές για κάθε κανάλι